Name As Umpire As Third Umpire As Fourth Umpire As Match Referee As Scorer
Karuthon Velayudhan 1 1 0 0 0
S Anil Kumar 1 1 0 0 0
Mohammed Salim Saneer 1 1 0 0 0
B Nandakumar 1 1 0 0 0
Ranjith K Nair 1 1 0 0 0
Abhijith Vijayan 0 0 0 0 3
Sanoop V Nath 1 1 0 0 0
Fazeel shaji 0 0 0 0 3
Arjun Marar 2 0 0 0 0
Anish Aravind 2 0 0 0 0
Arun Pradeep 2 0 0 0 0